Artikel 1.
Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking door partijen zijn de hierna vermelde voorwaarden van toepassing op alle opdrachten die de vormgever (Reynaert.be en of Studio Sylvia) worden toevertrouwd. Tenzij wanneer dit formeel door de vormgever werd bevestigd, primeren deze algemene voorwaarden op gebeurlijk aanwezige aankoopvoorwaarden van de opdrachtgever, zelfs wanneer deze niet expliciet werden afgewezen door de vormgever.

Artikel 2.
De offertes, opgesteld door de vormgever, zijn steeds vrijblijvend en gelden behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding gedurende 30 dagen. Opdrachten verbinden de vormgever slechts wanneer deze door laatstgenoemde schriftelijk, door middel van een orderbevestiging, worden aanvaard.

Artikel 3.
Opdrachten kunnen slechts worden herroepen met de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de vormgever die zich de mogelijkheid voorbehoud zijn toestemming hiertoe te weigeren.
Opdrachten met een periodiek karakter, onafhankelijk of deze voorafgaandelijk volledig dan wel in delen werden gegeven, kunnen slechts worden beëindigd mits het in acht nemen van een opzegtermijn van 3 maanden. De opzegging wordt per aangetekend schrijven aan de vormgever verzonden.

Artikel 4.
Elke overeenkomst wordt geacht te zijn gesloten, na aanvaarding, op de plaats van de maatschappelijke zetel van de vormgever. Elke afwijking hierop dient schriftelijk en uitdrukkelijk door de vormgever te worden aanvaard.

Artikel 5.
De opdracht wordt uitgevoerd overeenkomstig de standaarden die in de offerte worden weergegeven. Hosting is, behoudens expliciete vermelding, niet in de offertes begrepen. Indien de opdrachtgever de hosting laat verzorgen door een derde partij is de vormgever niet verantwoordelijk voor gebeurlijke incompatibiliteit. Aanpassingswerken vereisen een nieuwe offerte.
Hosting ten behoeve van het online plaatsen van een fotoalbum i.s.m. Studio Sylvia is wel altijd inbegrepen.

Artikel 6.
Hosting, FTP-ruimte en domeinnamen. Behoudens andersluidend schriftelijk beding wordt iedere overeenkomst aangegaan voor een termijn van twaalf (12) maanden. Na afloop wordt deze overeenkomst, behoudens schriftelijke opzegging per aangetekend schrijven aan de andere partij ten laatste drie (3) maanden voor de vervaltermijn, automatisch verlengd voor dezelfde termijn.

Artikel 7.
De vormgever voldoet, behoudens andersluidend beding, aan zijn leverings-verplichting wanneer het bestelde ontwerp on line ter beschikking van de opdrachtgever wordt gesteld en dit op de website van de opdrachtgever, op de eigen website of op enige andere aangeduide website.
De opgegeven leveringstermijnen zijn slechts indicatief en verbinden de vormgever niet. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding. De leveringstermijnen vormen in geen geval een essentieel onderdeel van de gesloten overeenkomst.

Artikel 8.
Alle klachten met betrekking tot de opdracht dienen door de opdrachtgever per aangetekend schrijven aan de vormgever te worden meegedeeld binnen een termijn van uiterlijk 5 dagen na de kennisgeving dat het ontwerp ter beschikking is overeenkomstig artikel 6. Klachten dienen in ieder geval te worden geformuleerd voor de ingebruikname van het ontwerp door de opdrachtgever. Klachten die buiten de in dit artikel vermelde termijn worden geformuleerd, brengen in geen geval enige aansprakelijkheid teweeg in hoofde van de vormgever.

Artikel 9.
De aansprakelijkheid van de vormgever is beperkt tot het bedrag van de overeenkomst. De vormgever is ook niet verantwoordelijk voor enige gevolgschade in hoofde van de opdrachtgever of enige derde. De vormgever heeft altijd de keuze het werk te herdoen dan wel de opdrachtgever overeenkomstig dit artikel schadeloos te stellen.

Artikel 10.
De prijzen zoals vermeld in de offertes die door de vormgever worden opgesteld, zijn gebaseerd op de lonen, lasten en materiaalprijzen zoals deze van kracht zijn ten tijde van de op de offerte vermelde datum. Elke verhoging van deze parameters kan een evenredige verhoging van de in de offerte of in het contract vastgestelde prijzen met zich brengen. De prijzen zoals vermeld in de offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

Artikel 11.
De opdracht noch de levering omvatten, behoudens schriftelijk geformuleerd andersluidend beding, enige exclusiviteit, afstand of overdracht van intellectuele rechten. De vormgever behoudt het recht om de ontwerpen te gebruiken.
Alle clichés blijven eigendom van de vormgever.
De opdrachtgever zal geen rechten vestigen op het ontwerp waardoor de ontwerper beperkt kan worden in de uitoefening van zijn intellectuele eigendomsrechten. De handelsnaam van de vormgever zal leesbaar vermeld worden op de homepage van de website en op zowel de cover als de drager van elke grafische of digitale neerslag van het ontwerp.

Artikel 12.
De opdrachtgever verkrijgt op de maatsoftware die in uitvoering van de opdracht wordt gecreëerd een niet-exclusieve licentie. De broncode van deze software blijft eigendom van de vormgever. Wijzigingen kunnen slechts aangebracht worden na toestemming van de vormgever. De vormgever blijft eveneens exclusieve eigenaar van de know-how die bij de ontwikkeling wordt gecreëerd. Het gebruik van standaardsoftware gebeurt onder licentie op naam van de opdrachtgever.

Artikel 13.
De opdrachtgever zal de vormgever vrijwaren voor elke schade die geleden wordt door het gebruik van informatie, beelden of elementen waarvan de opdrachtgever de opname vraagt. De vormgever is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of beschadiging van de drager waarop deze elementen hem door de opdrachtgever ter beschikking werden gesteld.

Artikel 14.
De facturen van de vormgever zijn binnen een periode van 14 dagen vanaf de factuurdatum betaalbaar op de maatschappelijke zetel in België, te Ruiselede. In geval van vertraging in de betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling verwijlintrest verschuldigd ten belope van 1,5% per maand, te rekenen vanaf de factuurdatum. Daarnaast zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd zijn van 15% van het factuurbedrag met een minimum van 25 euro.
Cheques en wissels gelden slechts als betaling na hun inlossing. De eventuele kosten bij de acceptatie van wissels of inlossing van cheques of wissels vallen ten laste van de opdrachtgever.
Noch klachten met betrekking tot de levering, de kwaliteit, de kwantiteit of de conformiteit van de goederen, noch enige andere klacht schorsen de betalingsverplichting.
Behoudens andersluidende overeenkomst zal geen enkel kredietnota worden uitbetaald dan na vereffening van alle facturen door de vormgever op naam van dezelfde afnemer opgemaakt.
Ingeval een factuur op haar vervaldag niet is betaald, worden alle nog verschuldigde facturen op naam van dezelfde afnemer van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 15.
Alle geleverde ontwerpen blijven eigendom van de vormgever tot op het moment van algehele betaling van alles wat de vormgever uit hoofde van de overeenkomst toekomt, inclusief de slechts in de toekomst ontstane vorderingen.
Wanneer de opdrachtgever de voorwaarden van deze overeenkomst niet respecteert, is de vormgever gerechtigd, na ingebrekestelling, de website geheel of gedeeltelijk off line te zetten

Artikel 16.
Wanneer een van de clausules van deze algemene voorwaarden nietig zou zijn, heeft dit geen enkele invloed op de rechtsgeldigheid van de overige clausules.

Artikel 17.
Elke betwisting die valt onder de toepassing van deze algemene voorwaarden zal worden beslecht volgens de regels van het Belgisch recht. Alle betwistingen uit hoofde van deze overeenkomst worden bij uitsluiting beslecht door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brugge of de rechtbanken van het arrondissement waar de verwerende partij gevestigd is en dit volgens de keuze van de eiser.